In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Evenementen: “Titan Run – Titan Swim – Titan Air” welke georganiseerd wordt door Titan Events BVBA

1.2 Organisator: Titan Events gevestigd te Nijlen waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst

2. Deelname
2.1 Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

2.2 De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het Evenement indien deze natuurlijke persoon tenminste de door de Organisator vastgestelde minimum leeftijd heeft bereikt op de dag van het evenement. Bekijk de minimum leeftijd per event op onze website

2.3 De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.

2.4 Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd.

2.5 Het is de deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derde.

2.6 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

3. Aansprakelijkheid
3.1 De Organisator is enkel aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, wanneer deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisator. Aansprakelijkheid van de organisatie komt te vervallen indien de Deelnemer zich niet houdt aan de instructies gegeven door de Organisator in instructiemails voorafgaand aan het evenement, alsook aan instructies gegeven door medewerkers tijdens het evenement.

3.2 Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.3 De aansprakelijkheid van de Organisator is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.

3.4 De Deelnemer is niet verzekerd door de Organisator voor enige vorm van schade of blessures opgelopen tijdens het evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om een persoonlijke verzekering te hebben die voldoende dekking biedt voor dergelijke eventualiteiten. Deelnemers worden aangeraden om hun verzekeringspolis te raadplegen en te zorgen dat deze passende dekking biedt voor deelname aan dergelijke evenementen.

4. Portretrecht

4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

5. Persoonsgegevens

5.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de Deelnemer ten alle tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven middels geschrift of e-mail, waarna de Organisator het verstrekken van de gegevens zal stopzetten. De Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of dagbladen.

6. Website

6.1 De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op de website. In welke vorm dan ook, prijzen, data, schrijffouten,…

Titan Events BV
Paashoekstraat 36 2560 Nijlen België
BE0695529986
Zaakvoerder: Stef Roevens
support@titanevents.be
+32 467 05 66 83